Top

REGULAMIN RAJDU SZUTROWE DOŻYNKI

Wersja z dnia 8 listopada 2018 roku

 

A.    Informacje ogólne

 1. Rajd Szutrowe Dożynki jest rajdem turystyczno-nawigacyjnym o charakterze krajoznawczym. Uczestnicy poruszają się po trasach wyznaczonych przez Organizatora. Trasa rajdu przebiegają głównie ogólnie dostępnymi drogami publicznymi o nawierzchni gruntowej lub szutrowej.
 2. Celem rajdu jest popularyzacja turystyki motocyklowej motocyklem typu turystyczne enduro (adventure), promocja naturalnego piękna Polski, zabytków, odkrywanie ciekawych miejsc oraz kontakt z przyrodą oraz budowanie motocyklowej społeczności.
 3. Lokalizację rajdu, termin oraz koszt udziału określa Organizator. Informacje te publikowane są na stronie internetowej ubojnianudy.pl.

B.    Organizator cyklu Szuter Grand Prix

Organizatorem rajdu jest Ubojnia Nudy sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bajecznej 4, 03-681 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000711807, REGON 369105470, NIP 5242848357 („Organizator”).

C.    Organizacja rajdu

 1. W Szuter Grand Prix mogą brać udział wyłącznie Zawodnicy na motocyklach typu turystyczne enduro (adventure) o masie własnej co najmniej 160 kilogramów i pojemości silnika co najmniej 590 cm3.
 2. Organizator może dopuścić do udziału w rajdzie motocykle nie spełniające powyższego kryterium, lecz bez prawa do klasyfikacji.
 3. Rajd nie odbywa się na czas. Podczas przejazdu Zawodników obowiązują przepisy ruchu drogowego. Przejazd może odbywać się w ciągu dnia, w nocy oraz na odcinkach zamkniętych wyłączonych z ruchu. Jazda może odbywać się w trudnych warunkach terenowych i pogodowych.
 4. O pozycji w klasyfikacji rajdu decydują punkty zdobyte za nawigację i udział w konkurencjach. Aby zostać sklasyfikowanym, Zawodnik musi pokonać trasę rajdu w wyznaczonym limicie czasu.
 5. W organizacji rajdu udział biorą:
  1. Komandor rajdu – przedstawiciel Organizatora odpowiadający za przeprowadzenie rajdu, uprawniony do podejmowania decyzji, w tym w sprawach spornych dotyczących klasyfikacji Zawodników. Podejmowane przez niego decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie;
  2. Osoby funkcyjne – osoby zaangażowane przez Organizatora do obsługi i koordynacji rajdu.
 6. W rajdzie udział biorą Uczestnicy:
  1. Zawodnik – kieruje motocyklem w czasie rajdu i podlega klasyfikacji w ramach rajdu oraz cyklu Szuter Grand Prix,
  2. Pasażer – towarzyszy Zawodnikowi podczas rajdu, może poruszać się razem z Zawodnikiem na motocyklu, lecz bez prawa do klasyfikacji.
 7. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które dokonały zgłoszenia na rajd oraz opłaciły udział w rajdzie, zaakceptowały regulamin i spełniają określone w nim wymagania.
 8. Zawodnicy mogą startować pojedynczo lub w zespołach liczących nie więcej niż trzech Zawodników. Przypisanie Zawodników do zespołów musi być potwierdzone przez Organizatora.

D.    Udział w rajdzie

 1. Udział w rajdzie można zakupić poprzez stronę internetową ubojnianudy.pl lub bezpośrednio przed rajdem w biurze rajdu.
 2. Wysokość opłaty za udział w rajdzie, terminy sprzedaży oraz liczbę miejsc określa Organizator. Powyższe informacje udostępnione są na stronie internetowej ubojnianudy.pl.
 3. Zakup udziału w rajdzie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i zawarciem umowy na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie.

E.     Potwierdzenie przybycia na rajd

 1. Po przybyciu do bazy rajdu Uczestnik powinien zgłosić się do biura Organizatora w celu:
  1. potwierdzenia swojego udziału w rajdzie,
  2. ustalenia numeru startowego i odebrania pakietu startowego,
  3. przypisania do zespołu, o ile wyraził chęć startowania w zespole,
  4. ustalenia miejsca zakwaterowania.
 2. Podczas rajdu obowiązuje harmonogram podany przez Organizatora.
 3. Motocykle mogą być parkowane wyłącznie w miejscu wskazanym przez Organizatora.

F.     Świadczenia Organizatora

 1. W ramach opłaty za udział w rajdzie Uczestnik otrzyma następujące świadczenia:
  1. numer startowy,
  2. materiały nawigacyjne,
  3. koszulkę,
  4. wyżywienie,
  5. zakwaterowanie,
  6. możliwość bezpłatnego wstępu do obiektów wskazanych przez Organizatora, np. muzea, punkty widokowe,
  7. możliwość udziału w grach i aktywnościach,
  8. pomoc techniczną i transport uszkodzonych motocykli.
 2. W ramach pomocy technicznej Organizator zapewnia dostęp do narzędzi serwisowych – klucze, zmieniarka do opon, kompresor, ciśnieniomierz, reperaturka do opon dętkowych i bezdętkowych.
 3. Jeżeli motocykl Zawodnika ulegnie awarii w czasie rajdu, na życzenie Zawodnika Organizator przewiezie go bezpłatnie do bazy rajdu. Transport motocykla odbywał się będzie poprzez holowanie, na przyczepie lub lawecie. O sposobie transportu motocykla decyduje Organizator.
 4. Przebicie dętki lub opony nie jest traktowane jako awaria motocykla.
 5. Organizator nie zawiera na rzecz uczestników dobrowolnych ubezpieczeń, w szczególności ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w rajdzie. Organizator sugeruje zawarcie powyższych ubezpieczeń bezpośrednia przez uczestnika.

G.    Wymagania dotyczące Zawodnika i Pasażera

 1. Zawodnik musi posiadać ważne prawo jazdy uprawniające do poruszania się motocyklem, który zgłosił do startu.
 2. W czasie poruszania się motocyklem po trasie rajdu Zawodnik i Pasażer:
  1. są zobowiązani do korzystania z odpowiednich kasków motocyklowych, tj. posiadających homologację zgodną z ECE-R 22-05 oraz posiadania ubrania, rękawic i obuwia motocyklowego zapewniające ochronę przed uderzeniem, upadkiem oraz warunkami atmosferycznymi,
  2. powinni posiadać telefon komórkowy,
  3. nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu ani żadnej innej substancji mogącej powodować ograniczenie zdolności do prowadzenia pojazdu lub poruszania się nim.

H.    Wymagania dotyczące motocykla

 1. Motocykle biorące udział w rajdzie muszą:
  1. posiadać aktualny przegląd techniczny ważny podczas całego rajdu,
  2. posiadać aktualne i opłacone ubezpieczenie OC, ważne podczas całego rajdu,
  3. być wyposażone w opony posiadające homologację do poruszania się po drogach publicznych oraz odpowiednią głębokość bieżnika,
  4. posiadać na przedniej owiewce naklejkę startową.
 2. Zawodnik musi posiadać i okazać na żądania Organizatora dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w punkcie powyżej.
 3. Motocykle biorące udział w rajdzie nie mogą wzbudzać wątpliwości co do bezpieczeństwa ich użytkowania. Elementy motocykla, jak i sam motocykl nie mogą zagrażać bezpieczeństwu Zawodnika, innych osób oraz zwierząt i otoczenia. Z motocykla nie mogą wyciekać żadne płyny. Motocykl nie może emitować nadmiernego hałasu.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że motocykl nie spełnia któregokolwiek z ww. wymogów technicznych, wzywa on Zawodnika do doprowadzenia motocykla do stanu zgodnego z regulaminem. Jeżeli Zawodnik nie doprowadzi motocykla do stanu zgodnego z regulaminem Organizator ma prawo do wykluczenia Zawodnika z rajdu. To samo uprawnienie przysługuje organizatorowi w razie niewypełniania przez Uczestnika któregokolwiek z warunków wskazanych w lit. H. powyżej.

I.      Pomiar faktycznie pokonanego dystansu

 1. Organizator może przeprowadzić skalowanie odczytu licznika przebiegu całkowitego motocykla w celu zapewnienia porównywalności odczytów liczników przebiegu całkowitego poszczególnych motocykli.
 2. Organizator może wyposażyć motocykle Zawodników w elektroniczne urządzenia rejestrujące. Urządzenia mają na celu pomiar całkowitego dystansu pokonanego przez Zawodnika oraz weryfikację, czy pokonał on trasę rajdu zgodnie z opisem.
 3. Zawodnik jest zobowiązany do zwrotu urządzenia rejestrującego w stanie nienaruszonym (nieotwarte, nieuszkodzone) pod rygorem obciążenia opłatą karną. Kara za zagubienie urządzenia, zwrot urządzenia uszkodzonego lub otwartego wynosi 500 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100). Organizatorowi przysługuje uprawnienie do domagania się odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonej kary umownej.

J.     Procedura startu

 1. Strefa startowa i start znajdują się w miejscu wyznaczonym i oznakowanym przez Organizatora.
 2. Zawodnicy startują w kolejności określonej numerami startowymi. W przypadku zespołu, o miejscu na liście startowej decyduje najniższy numer startowy Zawodnika będącego członkiem zespołu.
 3. Start poszczególnych Zawodników i zespołów odbywa się zgodnie z harmonogramem określonym przez Organizatora. W strefie startowej znajduje się zegar odmierzający oficjalny czas rajdu.
 4. W strefie startowej mogą znajdować się wyłącznie Zawodnicy przygotowujący się do startu. Zawodnicy powinni stawić się w strefie startowej nie później niż na 5 (pięć) minut przed wyznaczoną godziną startu. W przypadku opóźnionego przybycia do strefy startu Organizator ma prawo zdecydować o zmianie godziny startu Zawodnika lub zespołu.
 5. W czasie poprzedzającym start Organizator odnotuje stan licznika przebiegu całkowitego motocykla oraz zamontuje i uruchomi urządzenie rejestrujące.
 6. Start sygnalizowany jest białą flagą z logiem Organizatora.

K.    Przejazd po trasie rajdu

 1. Trasa została opisana przez Organizatora w formie roadbook-a. Należy ją pokonywać zgodnie z opisem.
 2. Na podstawie licznika przebiegu całkowitego motocykla lub urządzenia rejestrującego Organizator weryfikuje fakt, czy Zawodnik pokonał trasę rajdu oraz faktycznie pokonany dystans.
 3. Na trasie rajdu obowiązują przepisy kodeksu drogowego. Na trasie rajdu odbywa się ruch innych pojazdów i pieszych. Poruszanie się poza trasą, np. przez tereny upraw, łąki, lasy jest zabronione.
 4. Odcinki prób zamkniętych dla ruchu drogowego i punkty kontrolne są oznaczone w roadbook-u. Dodatkowo mogą być oznaczone tablicami lub flagami. Na próbach zamkniętych i punktach kontrolnych Zawodnicy powinni podporządkować się poleceniom Organizatora. Punkty zdobyte na punktach kontrolnych rejestruje Organizator.
 5. Organizator ma prawo zmiany trasy, odwołania próby zamkniętej lub punktu kontrolnego. W przypadku odwołania próby zamkniętej lub punktu kontrolnego punkty zdobyte na odwołanych próbach zamkniętych i punktach kontrolnych zostaną anulowane. O zmianach Organizator będzie informował Zawodników w odpowiednich komunikatach.
 6. Organizator nie zapewnia możliwości tankowania motocykla podczas rajdu. Jeżeli długość etapu rajdu przekracza 150 km Organizator wskaże w roadbook-u co najmniej jedną stację benzynową znajdującą się w pobliżu trasy rajdu.

L.     Zakończenie etapu

 1. Meta znajduje się w miejscu wyznaczonym i oznakowanym przez Organizatora. Przekroczenie linii mety sygnalizowane jest flagą o wzorze szachownicy.
 2. Organizator rejestruje fakt przekroczenia linii mety przez Zawodnika, odczytuje stan licznika przebiegu całkowitego motocykla oraz wskazania urządzenia rejestrującego, a także weryfikuje, czy Zawodnik pokonał trasę w wyznaczonym limicie czasu.
 3. W przypadku przejazdu zespołowego za czas przekroczenia linii mety przyjmuje się moment przyjazdu na metę ostatniego Zawodnika.

M.   Klasyfikacja po etapie

 1. Limit czasu na pokonanie trasy jest wyznaczany przez Organizatora i obowiązuje wszystkich Zawodników startujących indywidualnie oraz w zespołach.
 2. Aby zostać sklasyfikowanym Zawodnik lub zespół musi pokonać trasę w ramach limitu czasowego wyznaczonego przez Organizatora.

N.    Rezygnacja z jazdy w zespole

 1. Zawodnicy, którzy startują w rajdzie jako zespół, mogą zdecydować o rozdzieleniu się i dalszej samodzielnej jeździe wyłącznie po poinformowaniu Organizatora i uzyskaniu jego zgody.
 2. Zawodnika, który zrezygnował z jazdy w ramach zespołu obowiązują zasady klasyfikacji indywidualnej.

O.    Punktacja za rajd

 1. Zawodnicy otrzymują punkty za:
  1. poprawne nawigowanie w czasie rajdu,
  2. odnalezienie punktów kontrolnych,
  3. udział w konkurencjach na punktach kontrolnych,
  4. faktycznie pokonany dystans.
 2. Organizator przyznaje:
  1. za dotarcie na metę odcinka w wyznaczonym limicie czasu 200 punktów,
  2. za odnalezienie punktu kontrolnego 5 punktów,
  3. za udział w konkurencji na punkcie kontrolnym do 15 punktów,
  4. za każdy kilometr różnicy faktycznie przejechanego dystansu względem długości trasy podanej przez Organizatora 1 punkt karny,
  5. za opóźnione przybycie do strefy startu 10 punktów karnych.
 3. Zawodnicy zajmują miejsca w klasyfikacji na podstawie sumy zdobytych punktów, im więcej punktów tym wyższe miejsce.
 4. W przypadku, gdy Zawodnicy zdobędą tę samą liczbę punktów, o miejscu w klasyfikacji decyduje większa liczba punktów zdobytych za dotarcie na metę i faktycznie przejechany dystans. W przypadku remisu, o miejscu w klasyfikacji decyduje większa liczba punktów zdobyta na punktach kontrolnych. W przypadku dalszego remisu, o miejscu w klasyfikacji decyduje większa liczba wyższych miejsc zdobytych na punktach kontrolnych.
 5. Organizator może ukarać Zawodnika dyskwalifikacją lub 50 punktami karnymi za:
  1. próby wpływania na Komandora rajdu i Osoby funkcyjne w celu zmiany ich decyzji o przyznanych punktach
  2. ingerencję w przebieg trasy rajdu – podawanie błędnych wskazówek innym Zawodnikom, zmianę lub niszczenie oznakowania trasy i punktów kontrolnych,
  3. wpływanie odczyt licznika całkowitego przebiegu motocykla lub urządzenia pomiarowego
  4. niesportowe zachowanie.
 6. Wniosek o dyskwalifikację lub karę 50 punktów karnych mogą zgłaszać Osoby funkcyjne oraz inni Zawodnicy. Komandor rajdu rozpatruje wniosek o dyskwalifikację biorąc pod uwagę opinię wszystkich stron. Decyzja Komandora rajdu o nałożeniu kary 50 punktów lub dyskwalifikacji jest nieodwołalna.
 7. Dyskwalifikacja oznacza:
  1. wykluczenie z możliwości brania dalszego udziału w rajdzie,
  2. utratę wszystkich punktów zdobytych w rajdzie.

P.    Nagrody za udział w rajdzie

 1. Zawodnicy, którzy zajęli w rajdzie 1, 2 i 3 miejsce otrzymają puchary.
 2. W szczególnych przypadkach Organizator może przyznać dodatkową nagrodę Fair Play.

Q.   Brak prawa do klasyfikacji

Z klasyfikacji rajdu wyłączeni są przedstawiciele Organizatora oraz osoby współpracujące przy organizacji rajdów.

R.     Odpowiedzialność

 1. Uczestnicy startują w rajdzie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody powstałe z powodu lub w wyniku ich działań, w tym na zdrowiu i mieniu ich samych oraz osób trzecich w trakcie rajdu.
 2. Organizator, Komandor Rajdu oraz osoby funkcyjne nie ponoszą odpowiedzialności względem Uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed rajdem, w trakcie jego trwania lub po rajdzie pozostające w związku z nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu lub zaleceń i poleceń sformułowanych przez Organizatora, Komandora Rajdu oraz osoby funkcyjne w trakcie trwania Rajdu. Powyższe zastrzeżenie odnosi się w szczególności do stanu psychofizycznego Uczestnika, wyposażenia oraz stanu technicznego motocykla.

S.    Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika wadliwego wykonania Umowy powinien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora w formie pisemnej.
 2. Uczestnik ma również możliwość złożenie reklamacji w formie pisemnej w terminie do 30 dnia od dnia zakończenia rajdu.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację odpowiednio do sposobu jej zgłoszenia, w terminie 30 dni od dnia zakończenia rajdu lub od dnia jej zgłoszenia.
 4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie oznacza uznanie reklamacji przez Organizatora.

T.    Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania rajdu w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych na trasie rajdu:
  1. opad śniegu,
  2. opad deszczu ze śniegiem,
  3. gołoledź.
 2. W takim przypadku 65% (sześćdziesiąt pięć procent) opłaty za udział w rajdzie zostanie przeniesione na poczet opłaty w innym rajdzie organizowanym przez Organizatora.
 3. Uczestnik decyduje o tym, na poczet którego rajdu ma zostać przeniesiona część opłaty.

U.    Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.
 2. Zmiany, o których mowa powyżej odnoszą się wyłącznie do umów zawieranych po ogłoszeniu nowej treści regulaminu stosownie do pkt. 3. poniżej.
 3. Wprowadzanie zmian będzie komunikowane przez Organizatora za pośrednictwem strony ubojnianudy.pl.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie ubojnianudy.pl.

Załączniki

A.    Ramowy harmonogram godzinowy rajdu

Dzień 1
16:00 – 20:00 Przyjazd Uczestników, zakwaterowanie

20:00 – 23:30 Oficjalne rozpoczęcie imprezy, kolacja (22:00 Rejestracja i odprawa Zawodników)

Dzień 2

07:00 – 07:45 Śniadanie

08:00 – Start rajdu

19:00 – 23:30 Rozdanie nagród, kolacja

Dzień 3

08:00 – 10:00 Śniadanie

10:00 – Pożegnanie Uczestników